Zrównoważony rozwój

Ku gospodarce o obiegu zamkniętym

Komisja Europejska przyjęła plan działania z 2015 r. dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Ma on pomóc przyspieszyć proces przechodzenia Europy na gospodarkę o obiegu zamkniętym, poprawić konkurencyjność na świecie i promować trwały wzrost gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy.

Plan działania określa 54 środki służące „zamknięciu obiegu” cyklu życia produktów: od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych. Określono w nim również pięć sektorów priorytetowych, które przyspieszą przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym w całym jej łańcuchu wartości (tworzywa sztuczne, odpady spożywcze, surowce krytyczne, odpady z budowy i rozbiórki, biomasa i bioprodukty). Nacisk położono na stworzenie solidnych podstaw umożliwiających rozwój europejskich inwestycji i innowacji.

Transformacja ta jest wspierana finansowo za pośrednictwem europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, programu „Horyzont 2020”, Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) i programu LIFE.

Plan działania promuje również ścisłą współpracę z państwami członkowskimi, regionami i gminami, przedsiębiorstwami, instytucjami naukowymi, obywatelami i innymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Wszystkie 54 działania w ramach planu zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Opublikowano obszerne sprawozdanie na temat wdrażania planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, przyjętego przez Komisję w grudniu 2015 r.

Źródło: https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_pl

Zrównoważony rozwój – Ministerstwo Rozwoju – Portal Gov.pl: https://www.gov.pl/web/rozwoj/zrownowazony-rozwoj

Bądź na bieżąco!

Podłącz się do naszych społecznościowych kanałów informacyjnych i bądź na bieżąco z zawsze aktualnymi informacjami z zakresu dostępu do finansowania, podnoszenia konkurencyjności i internacjonalizacji firmy. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Czytaj dalej

Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

Tel/Fax: +48 41 368 02 78
E-mail: een@siph.com.pl

Copyright 2019 © Enterprise Europe Network | Built with Designum Business Marketing