Programy Komisji Europejskiej

Fundusze unijne to nie tylko środki, które Polska otrzymała na politykę spójności, rozwój wsi i rybactwo. Pieniądze europejskie dzielone są także z poziomu Brukseli w programach zarządzanych centralnie: Horyzont 2020, COSME, LIFE, ERASMUS oraz CEF. Część pieniędzy w tych programach podzielono pomiędzy poszczególne państwa, ale większość z nich dostępna jest w konkursach, w których polskie podmioty muszą stanąć w szranki z podmiotami z innych krajów.

Szczegółowe informacje o programach dostępne są na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/programy-komisji-europejskiej/

HORYZONT 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

 • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
 • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
 • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

 • Doskonała baza naukowa
 • Wiodąca pozycja w przemyśle
 • Wyzwania społeczne

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

 • Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa
 • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Szczegółowych informacji na temat PROGRAMU RAMOWEGO HORYZONT 2020 udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej http://kpk.gov.pl

Oficjalna strona internetowa PROGRAMU RAMOWEGO HORYZONT 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Pilot EIC Accelerator

Od 6 czerwca  2019 r. innowacyjne firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 17,5 mln euro w ramach EIC Accelerator. Jest to połączenie grantu i finansowania kapitałowego (equity), a jego celem jest wsparcie szybkiego rozwoju i wejścia na rynek przełomowych pomysłów.  W ramach tego komponentu Komisja udzieli dofinansowania poprzez specjalnie powołany EIC Fund, który w zamian obejmie część udziałów w przedsiębiorstwie beneficjenta. Wnioskodawca będzie mógł ubiegać się wyłącznie o wsparcie grantowe i nie skorzystać z komponentu kapitałowego. O wsparcie będzie można wnioskować wyłącznie samodzielnie, nie w konsorcjach.

Podstawowe  zasady: tematów nie definiuje KE – to sam przedsiębiorca określa temat, w ramach którego składa wniosek, a warunkiem dostępu jest posiadanie prototypu (tzw. 6 poziom gotowości technologicznej  – TLR). Wzory wniosku dostępne są na portalu Funding&Tender Opportunities.

Kolejne rundy konkursowe Akceleratora kończą się:

 • 9 października 2019,
 • 8 stycznia 2020,
 • 18 marca 2020,
 • 19 maja 2020
 • 7 października 2020.

Pilotażowy EIC Accelerator będzie wspierał przedsiębiorstwa o wysokim potencjale innowacyjnym (głównie małe i średnie – MŚP), które chcą rozwijać i wprowadzać na rynek nowe produkty, usługi i modele biznesowe mogące napędzać wzrost gospodarczy oraz wypełniać luki rynkowe projektami uznanymi za zbyt ryzykowne dla inwestorów prywatnych.

Szczegóły na https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eic-accelerator-pilot

INSTRUMENT MŚP (informacje archiwalne- Instrument MŚP został zastąpiony przez Pilot EIC Accelerator)

Instrument MŚP składa się z 3 faz, których celem jest przekształcenie pomysłu w konkretne innowacyjne rozwiązanie o europejskim i globalnym wpływie.

Faza 1: studium wykonalności opracowane w oparciu o technologiczną/praktyczną i ekonomiczną wykonalność innowacyjnego pomysłu (nowy produkt, proces, usługa i technologia, bądź nowe zastosowanie istniejącej technologii).

Dofinansowanie w postaci ryczałtu wynosi 50.000 Euro.

Projekt może trwać do 6 miesięcy.

Faza 2: W tej fazie dofinansowane będą działania takie jak: demonstracja, testowanie, prototypowanie, pilotaż, skalowanie, miniaturyzacja, projektowanie, powielanie rynkowe. Wniosek powinien opierać się na opracowanym biznes planie.

Wysokość dofinansowania wynosi od 500 000 Euro do 2 500 000 Euro.

Projekt może trwać od 12 do 24 miesięcy.

Faza 3: jest to faza komercjalizacji, w której nie występuje bezpośrednie dofinansowanie lecz szereg działań wspierających jak usługi Enterprise Europe Network w zakresie internacjonalizacji.

Firmamoże aplikować do fazy 1 i 2 bądź bezpośrednio do fazy 2.

W 2015 roku Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej pomógł z sukcesem dwóm firmom z województwa świętokrzyskiego w przygotowaniu aplikacji do INSTRUMENTU MŚP. Jedna z firm uzyskała dofinansowanie w ramach fazy 1, zaś druga Pieczęć Doskonałości.

horyzont

Infografika Instrument MŚP

Przydatne linki:

Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14919

Executive Agency for SMEs http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument

Lista beneficjentów programu Instrument MŚP http://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-beneficiaries

EIC Pilot Accelerator https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eic-accelerator-pilot

Bądź na bieżąco!

Podłącz się do naszych społecznościowych kanałów informacyjnych i bądź na bieżąco z zawsze aktualnymi informacjami z zakresu dostępu do finansowania, podnoszenia konkurencyjności i internacjonalizacji firmy. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Czytaj dalej

Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

Tel/Fax: +48 41 368 02 78
E-mail: een@siph.com.pl

Copyright 2019 © Enterprise Europe Network | Built with Designum Business Marketing