29 kwietnia 2020

Regionalna finansowa i pozafinansowa pomoc dla przedsiębiorców w czasach epidemii COVID-19

Drodzy przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie województwa świętokrzyskiego!

Niniejszy artykuł powstał, po to by zebrać w jednym miejscu informacje o dostępnych w naszym regionie formach pomocy dla Was: i tych finansowych i tych pozafinansowych oferowanych przez nasz Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz przez naszych regionalnych partnerów. 

Zebraliśmy i opisaliśmy poniżej regionalnie dostępne formy wsparcia dla przedsiębiorstw.

Świętokrzyski Pakiet Osłonowy „OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”

To największy dostępny w regionie program pomocy MŚP przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Ogólna wartość pakietu wynosi 300 mln zł. Pakiet adresowany jest do przedsiębiorców (MMŚP) prowadzących działalność na terenie województwa świętokrzyskiego  dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Fundusze przeznaczone na Pakiet pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Pakiet obejmuje różnorodne formy pomocy przede wszystkim:

 • ochronę miejsc pracy,
 • kredyty,
 • pożyczki,
 • wsparcie doradcze.

Pakiet jest elementem Świętokrzyskiej Tarczy Antykryzysowej.

Formy wsparcia w ramach Pakietu:

Kredyty obrotowe, inwestycyjno-obrotowe oraz pożyczki dla firm

Status: w trakcie przygotowania

Największa kwota w ramach Świętokrzyskiego Pakietu Osłonowego „OCHRONA. ODBUDOWA. ROZWÓJ MŚP”, bo aż blisko 231 mln zł  zostanie przeznaczona na uruchomienie kredytów obrotowych, kredytów inwestycyjno-obrotowych oraz pożyczek dla firm poszkodowanych w wyniku pandemii.

Przedsiębiorcy będą mogli tak jak do tej pory korzystać z pożyczek, udzielanych przez pośredników współdziałających z BGK, nie tylko na zakup sprzętu lub sfinansowanie prac budowlanych lecz w związku z zaistniałą sytuacją także np. na wypłacanie wynagrodzeń pracowników.

Oferowane wsparcie przez BGK będzie bardziej elastyczne aby zapewnić jak najszybszy i najprostszy dostęp do środków. Planowane jest wprowadzenie  takich ułatwień jak m.in. brak konieczności wnoszenia wkładu własnego do pożyczek udzielanych do 31 grudnia br., wydłużenie spłaty pożyczki z 60 do 72 miesięcy, możliwość dodatkowej 6-miesięcznej karencji w spłacie kapitału w tym roku. Rozważana jest również możliwość 6 – miesięcznych „wakacji kredytowych” w spłacie kapitału i odsetek w roku 2020 oraz  możliwość udzielania pożyczek z oprocentowaniem 0 proc.

Działanie to koordynuje:
Bank Gospodarstwa Krajowego o/Kielce
Kielce 25-355, ul. Zagórska 20
Telefon: (41) 360-12-00
www.bgk.pl

Usługi doradcze dla firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa

Status: w trakcie przygotowania (wprawdzie zasady ubiegania się o środki na działania doradcze są znane lecz szczególne, uproszczone  zasady, które obowiązywały będą dla tego naboru nie są jeszcze znane)

Świętokrzyskie firmy, które borykają się z ekonomicznymi skutkami pandemii, będą mogły również liczyć na doradztwo zwłaszcza prawne i podatkowe w ramach planowanego konkursu: Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze realizowanego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego.

Twórcy Pakietu przeznaczyli na wsparcie 10 mln zł. Środki te trafią do firm, na których pandemia wymusiła zmiany w zakresie funkcjonowania. Sfinansowane doradztwo powinno pozwolić na poszukiwanie najskuteczniejszych narzędzi służących do wprowadzenia adaptacji do nowej sytuacji, nie tylko prawne czy też podatkowe.

Firmy będą potrzebowały wsparcia eksperckiego m.in.:

 • przy  odbudowywaniu kontaktów handlowych,
 • wprowadzaniu nowych form pracy,
 • renegocjowaniu zawartych już umów,
 • optymalizowaniu i digitalizowaniu swoich procesów. 

Uproszczona zostanie znacznie procedura naboru w ramach konkursu.

Działanie to koordynuje:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
vouchery@sejmik.kielce.pl
https://vouchery.spinno.pl

Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Status: w trakcie realizacji (dotyczy projektów złożonych już w ramach ostatniego konkursu z Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP)

Twórcy Pakietu podjęli decyzję o zwiększaniu alokacji na projekty inwestycyjne złożone już w odpowiedzi na konkurs ogłoszony dla Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Dodatkowe 14 mln zł trafi do około 90 firm z listy rezerwowej, głównie do firm z sektorów, które narażone są na przerwanie łańcuchów dostaw oraz zerwanie współpracy.

Działanie to koordynuje:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Innowacyjnej Gospodarki i Projektów Kulturalnych
ul. Sienkiewicza 63, Kielce
tel. 41 36-58-142

Odbudowanie łańcucha dostaw i sieci współpracy między przedsiębiorstwami

Status: w trakcie przygotowania

3 mln złotych Twórcy Pakietu postanowili przeznaczyć na projekty związane z odbudowaniem łańcucha dostaw i sieci współpracy między przedsiębiorcami, na opracowanie skutecznych strategii sprzedażowych czy promocji poszczególnych branży gospodarki istotnych dla regionu świętokrzyskiego.

Działanie to koordynuje:
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Inwestycji i Rozwoju
Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości
ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce
tel. 41 3658190,
e-mail: coi@sejmik.kielce.pl

Ochrona miejsc pracy

Status: w trakcie realizacji

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przedsiębiorcy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przysługują środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od przyznanych świadczeń. Wymienione świadczenia przysługują przedsiębiorcy przez łączny okres 3 miesięcy.

Na pomoc może liczyć każdy przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, przez co rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
 • W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto). Dofinansowanie przysługuje z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Działanie koordynuje:
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
25-561 Kielce, ul. Wincentego Witosa 86
tel. 41 364 16 00
https://wupkielce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

Działania wdrażane przez Powiatowe Urzędy Pracy

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców

Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. w celu pokrycia bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do Powiatowego Urzędu Pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Działanie koordynują:
Powiatowe Urzędy Pracy
Dane kontaktowe:
https://wupkielce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/kontakty

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

Podmiotem uprawnionym są organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe. Wsparcie przysługuje w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%.

Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej, rozumianego jako stosunek łącznych przychodów z działalności statutowej w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy, liczonych nie wcześniej, niż od dnia 1 stycznia 2020 r.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Działanie koordynują:
Powiatowe Urzędy Pracy
Dane kontaktowe:
https://wupkielce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/kontakty

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

Pomoc przeznaczona dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i niezatrudniających pracowników.

Dofinansowanie jest wsparciem części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie COVID-19. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego,
 • co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego,
 • co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. We wniosku znajduje się algorytm, według którego należy dokonać obliczenia spadku obrotów.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Działanie koordynują:
Powiatowe Urzędy Pracy
Dane kontaktowe:
https://wupkielce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/kontakty

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

Wsparcie przeznaczone dla przedsiębiorców posiadających status mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wsparcie w postaci dofinansowania dotyczy części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumianego jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Aby otrzymać dofinansowanie należy złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę.

Działanie koordynują:
Powiatowe Urzędy Pracy
Dane kontaktowe: https://wupkielce.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/kontakty

INNE FINANSOWE I POZAFINANSOWE FORMY WSPARCIA

Szkolenia i doradztwo

Status: w trakcie realizacji

Podmiotowy System Finansowania procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach w zakresie podnoszenia kompetencji i kwalifikacji pracowników i właścicieli firm. W ramach projektu pn. „Kadry dla biznesu – dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP” można uzyskać dofinansowanie na refundacje kosztów usług rozwojowych, takie jak: szkolenia, kursy, doradztwo czy studia podyplomowe zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Pomoc skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie województwa świętokrzyskiego. Dofinansowanie odbywa się na zasadach refundacji do 80% poniesionych kosztów usług rozwojowych. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego przedsiębiorstwa wynosi 60 000 zł.

Działania koordynują operatorzy działający w partnerstwie:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 53,
tel. 500 053 742,
www.siph.com.pl; star.bur@siph.com.pl

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii
25-401 Kielce, ul. Studencka 1,
tel. 539 934 222 
www.it.kielce.pl; bur@it.kielce.pl

REGIONALNY PORTAL WSPÓŁPRACY DLA BIZNESU

Status: w trakcie realizacji

Inicjatorem i administratorem tej niefinansowej formy wsparcia jest nasz Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Portal powstał z myślą o firmach posiadających wolne moce produkcyjne/usługowe, zasoby, produkty, półprodukty oraz o tych  poszukujących podwykonawców, kooperantów, dostawców. Przyświecała nam chęć pomocy w tych niełatwych dla wielu z Was czasach w promowaniu i wspieraniu aktywnej współpracy firm reprezentujących kluczowe branże dla rozwoju regionu świętokrzyskiego. Widzimy często podczas naszych spotkań z Wami, rozmów, jak wielka jest potrzeba  kojarzenia ze sobą właśnie regionalnych partnerów i umożliwienia Wam nawiązywania kontaktów biznesowych w bliskim sąsiedztwie. Zamieszczenie ofert na portalu jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić prosty formularz dostępny pod tym linkiem: https://forms.gle/ijgQvjfwmNm3Z4Ar5 

PORTAL DOSTĘPNY JEST NA STRONIE: https://een.siph.com.pl/regionalny-portal-wspolpracy/

Działanie to koordynuje:
Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
e-mail: een@siph.com.pl; tel. +48660534985
https://een.siph.com.pl/

Webinaria z cyklu: Prowadzenie firmy w czasach sztormu

Status: w trakcie realizacji

Nasz Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej serdecznie Was zaprasza do udziału w cyklu lub wybranych bezpłatnych webinariach poświęconym ważnym, zgłaszanym przez Was zagadnieniom.

 • „Zarządzanie ryzykiem walutowym w czasie kryzysu”, 4 maja 2020
 • „Tarcza Antykryzysowa- wsparcie dla przedsiębiorców w czasie pandemii wirusa COVID-19”, 7 maja 2020

Szczegóły w zakładce Oferta szkoleń

Działanie to koordynuje:
Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
e-mail: een@siph.com.pl; tel. +48660534985
https://een.siph.com.pl/

Bezpłatne doradztwo dla firm- tarcza antykryzysowa, prawo pracy, zatrudnianie cudzoziemców

W związku z obecną sytuacją Ośrodek Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach oferuje możliwość wparcia Państwa działań w zakresie uzyskania informacji oraz doradztwa w kwestiach dotyczących aspektów prawnych oraz proceduralnych zabezpieczających firmę lub ograniczających negatywne skutki epidemii wirusa COVID-19.

Wsparcie ma formę bezpłatnych, zdalnych konsultacji i doradztwa z ekspertem ośrodka Enterprise Europe Network.

Działanie to koordynuje:
Ośrodek Enterprise Europe Network 
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
e-mail: een@siph.com.pl; tel. +48660534985
https://een.siph.com.pl/

Bezpłatne doradztwo w zakresie ryzyka walutowego

W związku z obecną sytuacją wywołaną panującą epidemią wirusa COVID-19, staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, proponujemy więc możliwość skorzystania z doradztwa w zakresie ryzyka walutowego.

Jeśli olbrzymie wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie, sprawiają Państwa firmie kłopoty (pogarszają się marże handlowe, trudniej zaplanować budżet kosztów i przychodów), czy też potrzebują Państwo pomocy w temacie ryzyka walutowego zapraszamy do skorzystania z konsultacji.  Wsparcie będzie miało formę bezpłatnych, zdalnych konsultacji i doradztwa z ekspertem ośrodka Enterprise Europe Network.

Działanie to koordynuje:
Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
e-mail: een@siph.com.pl; tel. +48660534985
https://een.siph.com.pl/

Współpraca firm w ramach walki z COVID-19

„Care & Industry together against CORONA”

Platforma ofert dla sektora opieki zdrowotnej- COVID-19 przygotowana przez sieć Enterprise Europe Network dla firm, instytucji opieki zdrowotnej a także instytucji państwowych.

Celem platformy jest odpowiedź na potrzeby sektora opieki zdrowotnej  poprzez zebranie w jednym miejscu ofert firm europejskich, przedstawicieli nauki, instytucji badawczych, instytucji państwowych.

Na portalu „Care & Industry together against CORONA” oferujemy możliwość nawiązania ukierunkowanych i efektywnych kontaktów ze wszystkimi podmiotami w służbie zdrowia, przemyśle, środowisku akademickim i rządowym.

Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

Platforma dostępna jest na: https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/

Działanie to koordynuje w woj. świętokrzyskim:
Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce
e-mail: een@siph.com.pl; tel. +48660534985
https://een.siph.com.pl/

Bądź na bieżąco!

Podłącz się do naszych społecznościowych kanałów informacyjnych i bądź na bieżąco z zawsze aktualnymi informacjami z zakresu dostępu do finansowania, podnoszenia konkurencyjności i internacjonalizacji firmy. Zapraszamy!

Dowiedz się więcej

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Czytaj dalej

Enterprise Europe Network

przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej
ul. Sienkiewicza 53 25-002 Kielce

Tel/Fax: +48 41 368 02 78
E-mail: een@siph.com.pl

Copyright 2019 © Enterprise Europe Network | Built with Designum Business Marketing