Transfer wiedzy

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa oferuje wsparcie w postaci świadczenia usługi dotyczącej kojarzenia NAUKI i BIZNESU.

Dzięki współpracy nauki i biznesu przedsiębiorcy mogą skorzystać z najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań technologicznych i produktowych, a naukowcy dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w działalność biznesową zdobywają prestiż i praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki.

Transfer wiedzy to dzielenie się wiedzą. Jego  celem jest wypracowanie konkretnej innowacji, dokonuje się pomiędzy jej oferentem (może nim być ośrodek akademicki lub instytucja badawcza), a podmiotem zgłaszającym zapotrzebowanie na nią (np. przedsiębiorstwo).

 

Kierunki w jakich może zachodzić transfer wiedzy to:

  • z nauki do biznesu
  • z biznesu do nauki
  • pomiędzy uczelniami
  • z biznesu do biznesu

Dzięki transferowi wiedzy następuje swoiste połączenie dwóch światów.  Ten przepływ wiedzy nie następuje jedynie od ośrodka akademickiego lub badawczego do przemysłu. Możemy spotkać się również z relacją odwrotną.

Współpraca nauki i biznesu poprzez transfer wiedzy to klucz do innowacyjnej gospodarki.  Dzięki współpracy nauki i biznesu, przedsiębiorcy korzystają z najnowszych osiągnięć nauki, rozwiązań technologicznych i produktowych. Mają możliwość dostępu do fachowej wiedzy eksperckiej oraz wypracowania innowacyjnych rozwiązań dostosowanych pod konkretne potrzeby firmy. Naukowcy dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu w działalność biznesową zdobywają doświadczenie biznesowe i praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu gospodarki. Ponadto naukowcy wzmacniają swoją  pozycję na rynku pracy poprzez nabycie kompetencji menedżerskich. Młodzi naukowcy mają możliwość nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwami zainteresowanymi wykorzystaniem ich kompetencji i wiedzy. Jednocześnie reprezentanci biznesu mogą zacieśnić współpracę ze środowiskiem naukowym.

Pracownicy naukowi mogą komercjalizować swoje wyniki naukowe w firmach, wykazując praktyczną przydatność prowadzonych badań, a przedsiębiorstwa wdrażając unikatowe rozwiązania lub innowacyjne procesy opracowane przez naukowców mogą podnosić swoją konkurencyjność i wzmacniać pozycję zarówno na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym jak również globalnym.

Dzięki usłudze kojarzenia nauki i biznesu świadczonej przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową możliwe jest przeprowadzenie specjalistycznych analiz na potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa, a także wykorzystania wiedzy teoretycznej naukowców w praktyce biznesowej gospodarczej.

Transfer wiedzy to zestaw narzędzi wspomagających nawiązywanie kontaktów, komunikację, wymianę wiedzy naukowej i praktyk biznesowych oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych przez pracowników naukowych, pracowników przedsiębiorstw, przedstawicieli firm i jednostek naukowych.

transfer

bottom