Enterprise Europe Network

een

Enterprise Europe Network to międzynarodowa, największa na świecie sieć instytucji otoczenia biznesu wspierających firmy w działaniach związanych z dostępem do finansowania, podnoszeniem konkurencyjności i internacjonalizacją.

Enterprise Europe Network to sieć, w której skupione są izby gospodarcze, centra transferu technologii, instytuty badawcze oraz agencje rozwoju, które współpracują ze sobą pod kierownictwem Komisji Europejskiej.

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji -CIP, a w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 działa w ramach Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw – COSME.

Na terenie Polski działa 30 wyspecjalizowanych ośrodków Enterprise Europe Network skupionych w ramach 4 konsorcjów, obejmujących swoim zasięgiem wszystkie województwa:

  1. Enterprise Europe Network – South Poland– 9 ośrodków na terenie 4 województw (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie), koordynator: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. Strona internetowa konsorcjum www.een.net.pl
  2. Enterprise Europe Network – Central Poland – 6 ośrodków na terenie 4 województw (mazowieckie, łódzkie, kujawsko-pomorskie, pomorskie), koordynator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Strona internetowa konsorcjum www.een.org.pl
  3. Enterprise Europe Network – East Poland – 6 ośrodków na terenie 3 województw (podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie), koordynator: Lubelska Fundacja Rozwoju. Strona internetowa konsorcjum www.eenep.pl
  4. Enterprise Europe Network – West Poland– 9 ośrodków na terenie 5 województw (zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie), koordynator: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Strona internetowa konsorcjum www.westpoland.pl

Działania Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej:

Wyszukiwanie partnerów biznesowych i pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w kraju i zagranicą
między innymi poprzez bazę międzynarodowych ofert współpracy Partnership Opportunities Database.

Organizacja udziału polskich firm w imprezach kooperacyjnych (międzynarodowe spotkania biznesowe i misje gospodarcze)
Spotkania biznesowe to bardzo skuteczna forma pozyskiwania nowych kontaktów biznesowych i kontrahentów. Polegają na bilateralnych spotkaniach twarzą w twarz przedstawicieli dwóch firm. Dwustronne rozmowy biznesowe uważane są za jedną z najlepszych form nawiązywania trwałych kontaktów biznesowych. Dobór partnerów i aranżacja spotkań jest dokonywane na podstawie wcześniejszych zgłoszeń przez Ośrodek Enterprise Europe Network.

Wsparcie doradcze w zakresie doboru źródeł finansowania
zarówno w zakresie projektów inwestycyjnych, B+R, jak i związanych z podnoszeniem kompetencji.

Analiza zarządzania innowacjami w firmie zgodnie z metodyką IMP3rove
to uznany przez Komisję Europejską oraz Europejską Agencję Standaryzacji system oceny poziomu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach. Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, posiada licencję do przeprowadzania analizy IMP3rove.

Udostępnianie publikacji dla przedsiębiorców:
Newsletter Ośrodka EEN przy SIPH, publikacje związane z przedsiębiorczością, rynkami zagranicznymi, innowacjami oraz raporty.

Optymalizacja procesów zarządzania w firmie
– Usługa nakierowana na zmiany czynników produkcji w oparciu o metody i techniki służące doskonaleniu przebiegu pracy i procesów w przedsiębiorstwie w oparciu o metodykę KAIZEN/LEAN, jednej z podstawowych koncepcji zarządzania

Transfer wiedzy- wykorzystanie potencjału intelektualnego uczelni dla podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw
województwa świętokrzyskiego poprzez wzmocnienie bezpośredniej współpracy pomiędzy pracownikami uczelni i pracownikami przedsiębiorstw.

Organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów i konferencji
z tematyki związanej z internacjonalizacją i funkcjonowaniem przedsiębiorstw na terenie UE, a w szczególności rynków zagranicznych, delegowania pracowników, oznaczenia ce, możliwości finansowania działalności gospodarczej, regulacji unijnych, własności intelektualnej, programów badawczych i inwestycyjnych, programu HORYZONT 2020.

Usługi informacyjne w zakresie Programu Ramowego Unii Europejskiej HORYZONT 2020,
ze szczególnym uwzględnieniem programu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw INSTRUMENT MŚP.

Informowanie o nowych inicjatywach Unii Europejskiej na rzecz przedsiębiorstw
– wspieramy udział europejskich przedsiębiorstw w kształtowaniu polityki Unii Europejskiej. Poprzez inicjatywę SME Feedback, która ma na celu zbieranie opinii obywateli i przedsiębiorców na temat polityki Unii i Funkcjonowania Jednolitego Rynku, zbierane są informacje, które pomagają w tworzeniu i udoskonalaniu polityki UE w jej poszczególnych dziedzinach.

bottom