Horyzont 2020

HORYZONT 2020

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

  • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
  • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
  • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

  • Doskonała baza naukowa
  • Wiodąca pozycja w przemyśle
  • Wyzwania społeczne

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

  • Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa
  • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa

oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Szczegółowych informacji na temat PROGRAMU RAMOWEGO HORYZONT 2020 udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej http://kpk.gov.pl

Oficjalna strona internetowa PROGRAMU RAMOWEGO HORYZONT 2020 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 

INSTRUMENT MŚP

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej wspiera firmy w pozyskiwaniu finansowania na projekty w ramach działania INSTRUMENT MŚP.

Instrument MŚP składa się z 3 faz, których celem jest przekształcenie pomysłu w konkretne innowacyjne rozwiązanie o europejskim i globalnym wpływie.

 

Faza 1: studium wykonalności opracowane w oparciu o technologiczną/praktyczną i ekonomiczną wykonalność innowacyjnego pomysłu (nowy produkt, proces, usługa i technologia, bądź nowe zastosowanie istniejącej technologii).

Dofinansowanie w postaci ryczałtu wynosi 50.000 Euro.

Projekt może trwać do 6 miesięcy.

 

Faza 2: W tej fazie dofinansowane będą działania takie jak: demonstracja, testowanie, prototypowanie, pilotaż, skalowanie, miniaturyzacja, projektowanie, powielanie rynkowe. Wniosek powinien opierać się na opracowanym biznes planie.

Wysokość dofinansowania wynosi od 500 000 Euro do 2 500 000 Euro.

Projekt może trwać od 12 do 24 miesięcy.

 

Faza 3: jest to faza komercjalizacji, w której nie występuje bezpośrednie dofinansowanie lecz szereg działań wspierających jak usługi Enterprise Europe Network w zakresie internacjonalizacji.

 

Firma może aplikować do fazy 1 i 2 bądź bezpośrednio do fazy 2.

W 2015 roku Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej pomógł z sukcesem dwóm firmom z województwa świętokrzyskiego w przygotowaniu aplikacji do INSTRUMENTU MŚP. Jedna z firm uzyskała dofinansowanie w ramach fazy 1, zaś druga Pieczęć Doskonałości.

horyzont

Infografika Instrument MŚP

Przydatne linki:

Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14919

Executive Agency for SMEs http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument

Lista beneficjentów programu Instrument MŚP http://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-beneficiaries

 

bottom