9 września 2019

Współpraca nauki z biznesem, nabór wniosków o dofinansowanie

Do 15 stycznia 2020 małe i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość aplikowania o dofinansowanie na zatrudnienie w swojej firmie naukowca, który będzie zaangażowany w realizację innowacyjnego projektu.

Całkowity budżet konkursu: 4 500 000 Euro (przewiduje się ok 80-100 projektów)

Wysokość dofinansowania: 100%

Koszty kwalifikowalne:

• Koszty personelu tj. wynagrodzenie pracownika naukowego oraz pracownika firmy zaangażowanego w realizację projektu

• Koszty relokacji pracownika naukowego

• Koszty podróży i utrzymania pracownika naukowego. Koszty podróży i utrzymania dla pracownika firmy mogą kwalifikować się do dwóch sesji szkoleniowych.

• Koszty podróży i utrzymania pracownika naukowego i pracownika firmy w przedsiębiorstwie na jedno spotkanie inauguracyjne w Brukseli (jeden dzień), zorganizowane przez Komisję Europejską, jeśli dotyczy.

• Koszty zewnętrzne związane z dostosowanym szkoleniem pracownika (na przykład opłaty za kurs lub inne koszty wymagane do wdrożenia planu szkolenia i rozwoju).

• Inne koszty, takie jak koszty rekrutacji lub koszty podróży na warsztaty dotyczące konkretnych działań prowadzone przez pracownika firmy w przedsiębiorstwie, są pokrywane według zryczałtowanej stawki pośredniej- koszty pośrednie 25%.

Program: HORYZONT 2020

Szczegóły na stronie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innosup-02-2019-2020

bottom