8 stycznia 2019

FIDIC w zamówieniach publicznych- trwa nabór uczestników szkolenia

Przypominamy o trwającym naborze do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. „Stosowanie międzynarodowych standardów FIDIC w zamówieniach publicznych”, organizowanym przez Ośrodek Enterprise Europe Network przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Kielcach. Zgłoszenia przyjmujemy do 14 stycznia.

Korzyści ze stosowania standardów FIDIC

Korzyści ze stosowania międzynarodowych standardów FIDIC są liczne. Najczęściej wymieniane korzyści to:

✓ równomierne rozłożenie ryzyk związanych z realizacją umowy pomiędzy strony procesu inwestycyjnego oraz dopuszczenie zmian, gdy wymaga tego sytuacja,

✓ wybór Inżyniera kontraktu, który wg standardów FIDIC nie tylko nadzoruje prawidłową realizację robót budowlanych oraz ich odbiór, ale także pełni rolę arbitra zobowiązanego do szybkiego i bezstronnego rozstrzygania sporów,

✓ ustalenie uczciwych zasad wynagradzania Wykonawcy,

✓ regulacja gwarancji zapłaty i weryfikacji cen materiałów budowlanych na etapie planowania inwestycji i zawierania umowy – waloryzacja cen.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest kierowane do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a w szczególności do szerokiego grona praktyków związanych z zarządzaniem kontraktami, dyrektorów i kierowników kontraktów, inżynierów – konsultantów, planistów, administratorów kontraktów a także negocjatorów, rozjemców i arbitrów, którzy często widzą skutki złego planowania.

 

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu możliwości stosowania warunków kontraktowych FIDIC w projektach inwestycyjnych realizowanych w oparciu o przepisy prawa polskiego: ustawy prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo cywilne, przepisy prawa wodnego oraz przepisy o ochronie środowiska. Duży nacisk zostanie położony na omówienie obowiązków i praw każdej ze stron procesu inwestycyjnego oraz na sposoby egzekucji tych praw i obowiązków.

Omówione zostaną sposoby unikania częstych błędów popełnianych na etapie przygotowania, monitorowania, realizacji i rozliczenia końcowego inwestycji.

 

Trener

Mgr inż. Krzysztof Woźnicki – międzynarodowy ekspert w dziedzinie kontraktów budowlanych realizowanych wg standardów FIDIC, Senior Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Doradców (SIDIR), członek i przedstawiciel krajowy The Dispute Resolution Board Foundation. Akredytowany Ekspert ©KFE i Akredytowany Ekspert Instytutu Konsultantów Europejskich.

Rozjemca i wykładowca. Zarządzał budowami takich obiektów jak: Złote Tarasy w Warszawie, Hyatt Regency Hotel w Warszawie, Międzynarodowy Port Lotniczy OKĘCIE II.

 

Informacje praktyczne

Data:      23 stycznia 2019 roku

Miejsce: Hotel Kongresowy, Kielce,                         Al. Solidarności 34, sala Północna

Czas:    10:00-15:30

Warunki:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny Prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 14 stycznia 2019 na załączonym formularzu zgłoszeniowym e-mailem: een@siph.com.pl lub faxem na numer 41 368 02 78.

ZAPRASZAMY!

Program szkoleniowy_FIDIC

Formularz zgłoszeniowy_FIDIC

bottom