3 marca 2017

Nabór uczestników projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa prowadzi nabór do projektu „Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” w ramach RPO WŚ 10.2.1.

Projekt skierowany jest do osób:
– powyżej 29 roku życia,
– bezrobotnych lub biernych zawodowo kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego,
– niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne),
– zamierzających podjąć zatrudnienie.

 Uczestnik Projektu musi spełniać wszystkie powyższe kryteria.

– Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
1. Indywidualny plan działania – identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia .
2. Poradnictwo zawodowe – wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.
3. Subsydiowanie zatrudnienia – refundacja kosztów zatrudnienia do 50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie do 1.300,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.
4. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy – refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 5.000,00 PLN na uczestnika projektu.

Nabór trwa do 17.03.2017r.

Szczegóły na stronie http://www.siph.com.pl/pl/OSiph/Projekty/Strony/165

bottom